Sari peste Conținut

Informații care trebuie comunicate publicului privind măsurile de securitate în exploatare șI comportamentul în caz de accident

Publicat:

1. Numele titularului activității şi adresa amplasamentului:

1.1. Numelesaudenumireacomercialăaoperatorului:UNILEVERROMÂNIAS.A.

1.2. Adresa completă a amplasamentului: Ploieşti, B-dul Republicii nr. 291, cod poştal 100072, judeţul Prahova, T.: +40 372 441 612, M: +40 726 108 968, F: +40 244 598 270, www.unilever.com, coordonate de localizare a amplasamentului latitudine (Nord) 44056’58.52‘‘ – longitudine (Est) 25059’47.17‘‘)

2. Confirmarea faptului că amplasamentul intră sub incidența reglementărilor și/sau a dispozițiilor administrative de implementare a Legii 59/2016 și că Notificarea prevăzută la art. 7 şi Politica de Prevenire a Accidentelor Majore prevăzute la art. 8 alin. (1) au fost înaintate autorității competente.

Urmare a comunicării primite de la Secretariatul de Risc al Agenţiei pentru Protecţia Mediului, S.C. UNILEVER ROMANIA S.A. este un amplasament de nivel inferior ca urmare a prezenței pe amplasament a substanțelor periculoase în cantități mai mari decât cele relevante, conform prevederilor Legii nr.59/2016.

În conformitate cu prevederile legale au fost întocmite/actualizate și înaintate către Secretariatul de Riscal Agenței pentru Protecția Mediului Prahova, respectiv ISUJ Prahova următoarele documente:

 • Notificarea de activitate cu nr. 950/10.12.2020;
 • Politica de Prevenire a Accidentelor Majore în care sunt implicate substanțe periculoase Editia 1, revizia 10 din data de 28.08.2021, înregistrat la SRAPM cu nr. 15832/ 01.09.2021.
 • Planul de Interventie înregistrat la ISUJ Prahova cu nr. 3125613/ 14.05.2020;

3. Explicarea în termeni simpli a activității sau a activităților desfășurate în cadrul amplasamentului

Compania SC UNILEVER ROMANIA S.A. produce detergenţi granulaţi care, funcţie de reţeta de fabricaţie,au următoarele denumiri comerciale: DERO SURF, OMO, SUNIL, CORAL, PERSIL, SKIP. Ȋn cadrul procesuluide producţie a detergenţilor granulaţi se utilizează următoarele instalaţii corespunzător fiecarei fazei aprocesuluitehnologic:

 • instalaţiidedozareingredienţi;
 • amestecarepastadetergent;
 • turndeuscare–atomizare;
 • instalaţiiautomatededozare/condiţionareşiambalareprodusfinit.

Operatorul este încadrat ca obiectiv SEVESO deoarece utilizează substanțe periculoase în activitatea CodCAEN2041“Fabricareasăpunurilor, detergenţilorşi aproduselorde întreţinere”

4. Denumirile comune sau, în cazul substanțelor periculoase cuprinse în partea 1 a Legii 59/2016, denumirile generice sau categoria generală de pericol a substanțelor şi a amestecurilor implicate din amplasament care ar putea conduce la producerea unui accident major, indicându-se principalele lor caracteristici periculoase.

Nr. Crt.

Substanțe utilizate

Frazedepericol/Categoriadepericol

Starea de agregare

1

Percarbonat desodiu

Praf granulat

H272 Solide oxidante
H302Toxicitateacuta
H318Lezareagravaaochilor

2

Compozitii de parfumare

Lichid

H315 Iritarea pielii
H317 Sensibilizarea pielii
H319 Iritarea ochilor
H411Toxicitate cronica pentru mediul acvatic
H361f Toxicitatea pentru reproducere
H318 Afectarea ochilor
H400 Toxicitate acuta pentru mediul acvatic
H410 Toxicitatecronica pentru mediul acvatic
H302 Toxicitateacuta (orala)
H227 Lichide inflamabile

5. Informații generale cu privire la modalitățile de avertizare a publicului interesat, dacă este necesar; informații adecvate cu privire la conduita potrivită în situația producerii unui accident major sau indicarea locului în care informațiile respective pot fi accesate electronic.

În caz de accident major (de ex: incendiu, explozie, dispersie toxică etc.) unitatea economica este dotatăpentru alarmare publică cu sirenă electrică. Acest dispozitiv poate fi activat din interiorul amplasamentului,de către personaldesemnat pentru astfeldesituații.

În acest scop, ATENȚIE LA:

 • Sunetul sirenei electrice de alarmare publică (ALARMĂ LA DEZASTRE - 5 sunete a 16 secunde fiecare, cu pauză de 10 secunde între ele; ÎNCETAREA ALARMEI - Un sunet continuu, de aceeaşi intensitate, cu durata de 2 minute.);
 • Eventuale informații și mesaje transmise prin sistemul RO-ALERT sau de autorități, Mesaje de alarmă transmise prin telefon,radio.

În plus, operatorul anunţă autorităţile competente responsabile pentru aplicarea Legii nr. 59/2016 (Inspectoratul pentru Situații de Urgență Prahova, Agenţia de Protecţie a Mediului Prahova, Comisariatul Judeţean al Gărzii de Mediu, instituţiile publice cu atribuţii stabilite în planul de urgenţă externă şi operatorii economici învecinaţi).

Pentru evitarea accidentării/ intoxicării, persoanele aflate în zona de risc trebuie să respecte următoarele indicații:

a) în caz de emisii majore (dispersii toxice):

 • Îndepărtați-vă de locul accidentului;
 • Nu stați în aer liber pentru a evita inhalarea de substanță toxică;
 • Adăpostiți-vă urgent în interiorul unei clădiri;
 • Închideți urgent ferestrele și ușile;
 • Ajutați, dacă este cazul, copiii, persoanele cu dizabilități și persoanele în vârstă;
 • Deconectați aparatele de climatizare sau ventilatoarele din spațiul în care vă aflați sau din autoturism;
 • Țineți în dreptul nasului și a gurii o batistă umedă;
 • În cazul problemelor de sănătate apărute ulterior consultați medicul.

b) în caz de incendiu sau explozii:

 • Îndepărtați-vă de locul accidentului;
 • Nu stați pe direcția deplasării curenților de aer ce poartă cu ei produși de ardere. Dacă este cazul, protejați căile respiratorii ținând în dreptul nasului și a gurii o batistă umedă și părăsiți urgent zona;
 • Părăsiți construcția în care vă aflați dacă este afectată de incident. În cazul în care se poate rămâne în construcție, deconectați aparatele de climatizare sau ventilatoarele din spațiul în care vă aflați;
 • Ajutați, dacă este cazul, copiii, persoanele cu dizabilități și persoanele în vârstă.

6. Data ultimei vizite efectuate pe amplasament, în conformitate cu art.20 alin (5), din Legea nr.59/2016 sau indicarea locului în care informațiile respective pot fi accesate electronic; informații cu privire la locul unde este posibil să se obțină, la cerere, informații mai detaliate despre inspecție şi planul de inspecție, sub rezerva dispozițiilor art.22 din Legea nr.59/2016 (cerințe de confidențialitate stabilite potrivit legii).

Nr. crt.

Data vizitei efectuate pe amplasament de autorităţile competente

Autorităţile participante

Tematica inspecției

Detalii despre ultima vizita efectuata pe amplasament de catre autoritatiile componente pot fi gasite la adresa de web: https://www.unilever.ro/news/news-and-features

Notă: Informații detaliate despre inspecție și planul de inspecție, sub rezerva dispozițiilor art. 22 dinLegea nr.59/2016, pot fi obținute la cerere, la sediul societății, judeţul Prahova, localitatea Ploiesti, B-dulRepubliciinr.291 silaadresadee-mail: usce-ho.reception@unilever.com

Persoana de contact:

 • Ciprian Moise; Responsabil Managementul Securității, Protecţia Mediului, Șef Serviciu Privat pentru Situații de Urgență si Inspector de Protecţie Civilă Tel: 0372.441.600

7. Detalii privind sursele de unde se pot obține mai multe informații relevante, sub rezerva dispozițiilor art.22 din Legea nr. 59/2016

Informații detaliate despre inspecție și planul de inspecție, sub rezerva dispozițiilor art. 22 din Legeanr.59/2016, pot fi obținute la cerere, la sediul societății, judeţul Prahova, localitatea Ploiesti, B-dulRepubliciinr.291silaadresa dee-mail:usce-ho.reception@unilever.com

Persoane de contact:

 • Ciprian Moise; Responsabil Managementul Securității, Protecţia Mediului, Șef Serviciu Privat pentru Situații de Urgență si Inspector de Protecţie Civilă Tel: 0372.441.600

șila sediul:

SRAPM: tel 0244.544.134, email office@apmph.anpm.roCJ-GNM:tel.0244.544.495cjprahova@gnm.ro
ISUJPrahova:tel0244.595.366,e-mailisu_ph@isuprahova.ro

Înapoi sus