Sari peste Conținut

Informare publică privind măsurile de securitate în exploatare și comportamentul în caz de accident

Publicat:

Timpul mediu de citire: 5 Minute

1.Numele titularului activității și adresa amplasamentului S.C. UNILEVER ROMANIA S.A.

CUI: RO11894259
Număr Registrul Comerțului: J29/479/1999
Adresa Sediului Social: Ploiești, B-dul Republicii nr. 291, cod poștal 100072 Jud. Prahova
Telefon: +40 372 441 612/ +40 726 108 962
Fax: +40 244 598 270

2.Confirmarea faptului că amplasamentul intră sub incidența reglementărilor și/sau a dispozițiilor administrative de implementare a Legii 59/2016 și că Notificarea prevăzută la art. 7 şi Politica de Prevenire a Accidentelor Majore prevăzute la art. 8 alin. (1) au fost înaintate autorității competente.

În condițiile notificate de operator (nr.403/22.11.2022) și însușite de Directorul de unitate, la data și momentul verificării, dar numai cu menținerea tuturor condițiilor, condiții care trebuie monitorizate și respectate continuu care susțin reducerea capacităților de stocare, sub limitele prevăzute, conduc la neîncadrarea operatorului ca obiectiv cu risc tip SEVESO și justifică excluderea din inventarul SEVESO, confom prevederilor art.10. alin.4, lit.a din Anexa la Ordinul comun MMAP/MAI nr.1175/2019/39/2020, privind aprobarea Procedurii de notificare a activităților care prezinta pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanțe periculoase coroborat cu art. 26, alin.2 din legea nr.59/2016, cu modificările și completările ulterioare.

S.C. UNILEVER S.A. este răspunzător de stocarea/manipularea în condiții de sigurață a substanțelor periculoase deținute, în scopul protejării vieții/sănătății populației, bunurilor și a mediului înconjurător, chiar și în condițiile în care activitățile desfășurate nu mai intră sub incidenta prevederilor Legii nr.59/2016, cu modificările și completările ulterioare, eventuale evenimente de acest tip, urmând a fi încadrate, după caz sub prevederile legislațiilor specifice în domeniu.

3. Explicarea în termeni simpli a activității sau a activităților desfășurate în cadrul amplasamentului

Compania SC UNILEVER ROMANIA S.A. produce detergenţi granulaţi care, funcţie de reţeta de fabricaţie, au următoarele denumiri comerciale: DERO SURF, OMO, SUNIL, CORAL, PERSIL, SKIP. Ȋn cadrul procesului de producţie a detergenţilor granulaţi se utilizează următoarele instalaţii corespunzător fiecarei fazei a procesului tehnologic:

- instalatii de dozare detergenti;
- instalaţii de dozare ingredienţi;
- turn de uscare – atomizare;
- instalaţii automate de dozare/ condiţionare şi ambalare produs finit

4. Denumirile comune sau, în cazul substanțelor periculoase cuprinse în partea 1 a Legii 59/2016, denumirile generice sau categoria generală de pericol a substanțelor şi a amestecurilor implicate din amplasament care ar putea conduce la producerea unui accident major, indicându-se principalele lor caracteristici periculoase

Nr. Crt.

Substante utilizate

Stare de agregare

Fraze de pericol/Categoria de pericol

1.

Percarbonat de sodiu

Praf granulat

H272 Solide oxidante
H302 Toxicitate acuta
H318 Lezarea grava a ochilor

2.

Compozitii de parfumare

Lichid

H315 Iritarea pielii
H317 Sensibilizarea pielii
H319 Iritarea ochilor
H411 Toxicitate cronica pentru mediul acvatic
H361f Toxicitatea pentru reproducere
H318 Afectarea ochilor
H400 Toxicitate acuta pentru mediul acvatic
H410 Toxicitatecronica pentru mediul acvatic
H302 Toxicitate acuta (orala)
H227 Lichide inflamabile

5. Informații generale cu privire la modalitățile de avertizare a publicului interesat, dacă este necesar; informații adecvate cu privire la conduita potrivită în situația producerii unui accident major sau indicarea locului în care informațiile respective pot fi accesate electronic

În caz de accident major (de ex: incendiu, explozie, dispersie toxică etc.) unitatea economica este dotată pentru alarmare publică cu sirenă electrică. Acest dispozitiv poate fi activat din interiorul amplasamentului, de către personal desemnat pentru astfel de situații.

În acest scop, ATENȚIE LA:

 • Sunetul sirenei electrice de alarmare publică (ALARMĂ LA DEZASTRE - 5 sunete a 16 secunde fiecare, cu pauză de 10 secunde între ele; ÎNCETAREA ALARMEI - Un sunet continuu, de aceeaşi intensitate, cu durata de 2 minute);
 • Eventuale informații și mesaje transmise prin sistemul RO-ALERT sau de autorități, Mesaje de alarmă transmise prin telefon, radio.

În plus, operatorul anunţă autorităţile competente responsabile pentru aplicarea Legii nr. 59/2016 (Inspectoratul pentru Situații de Urgență Prahova, Agenţia de Protecţie a Mediului Prahova, Comisariatul Judeţean al Gărzii de Mediu, instituţiile publice cu atribuţii stabilite în planul de urgenţă externă şi operatorii economici învecinaţi).

Pentru evitarea accidentării/ intoxicării, persoanele aflate în zona de risc trebuie să respecte următoarele indicații:

a) în caz de emisii majore (dispersii toxice):

 • Îndepărtați-vă de locul accidentului;
 • Nu stați în aer liber pentru a evita inhalarea de substanță toxică;
 • Adăpostiți-vă urgent în interiorul unei clădiri;
 • Închideți urgent ferestrele și ușile;
 • Ajutați, dacă este cazul, copiii, persoanele cu dizabilități și persoanele în vârstă;
 • Deconectați aparatele de climatizare sau ventilatoarele din spațiul în care vă aflați sau din autoturism;
 • Țineți în dreptul nasului și a gurii o batistă umedă;
 • În cazul problemelor de sănătate apărute ulterior consultați medicul.

b) în caz de incendiu sau explozii:

 • Îndepărtați-vă de locul accidentului;
 • Nu stați pe direcția deplasării curenților de aer ce poartă cu ei produși de ardere. Dacă este cazul, protejați căile respiratorii ținând în dreptul nasului și a gurii o batistă umedă și părăsiți urgent zona;
 • Părăsiți construcția în care vă aflați dacă este afectată de incident. În cazul în care se poate rămâne în construcție, deconectați aparatele de climatizare sau ventilatoarele din spațiul în care vă aflați;
 • Ajutați, dacă este cazul, copiii, persoanele cu dizabilități și persoanele în vârstă.

6. Data ultimei vizite efectuate pe amplasament, în conformitate cu art.20 alin (5), din Legea nr.59/2016 sau indicarea locului în care informațiile respective pot fi accesate electronic; informații cu privire la locul unde este posibil să se obțină, la cerere, informații mai detaliate despre inspecție şi planul de inspecție, sub rezerva dispozițiilor art.22 din Legea nr.59/2016 (cerințe de confidențialitate stabilite potrivit legii).

Nr. crt.

Data vizitei efectuate pe amplasament de autorităţile competente

Autorităţile participante

Tematica inspecției

Detalii despre ultima vizita efectuata pe amplasament de catre autoritatiile componente pot fi gasite la adresa de web: ttps://www.unilever.ro/news/news

Notă: Informații detaliate despre inspecție și planul de inspecție, sub rezerva dispozițiilor art. 22 din Legea nr.59/2016, pot fi obținute la cerere, la sediul societății, judeţul Prahova, localitatea Ploiesti, B-dul Republicii nr. 291 si la adresa de e-mail: usce-ho.reception@unilever.com

Persoana de contact:

 • George Duma; Responsabil Managementul Securității, Protecţia Mediului, Șef Serviciu Privat pentru Situații de Urgență si Inspector de Protecţie Civilă Tel: 0372.441.600

7. Detalii privind sursele de unde se pot obține mai multe informații relevante, sub rezerva dispozițiilor art.22 din Legea nr. 59/2016

Informații detaliate despre inspecție și planul de inspecție, sub rezervadispozițiilor art. 22 din Legea nr.59/2016, pot fi obținute la cerere, la sediul societății, judeţul Prahova, localitatea Ploiesti, B-dul Republicii nr. 291 si la adresa de e-mail: usce-ho.reception@unilever.com

Persoana de contact:

 • George Duma; Responsabil Managementul Securității, Protecţia Mediului, Șef Serviciu Privat pentru Situații de Urgență si Inspector de Protecţie Civilă Tel: 0372.441.600

și la sediul:

SRAPM: tel 0244.544.134, email office@apmph.anpm.ro
CJ-GNM: tel. 0244.544.495, email cjprahova@gnm.ro
ISUJ Prahova: tel 0244.595.366, e-mail isu_ph@isuprahova.ro

Înapoi sus